Profiel van de gemeente Best

Best nieuws

hhBest

Ga naar startpagina hhBest

 

 

 

 

Een visie is nog geen plan...of toch wel 'n beetje?

 

 

08.07.04 22:25
Het dagelijks bestuur van de gemeente Best hield een informatieavond over de toekomstvisie op het centrum en de spoorzone. Een visie die nog geen plan is, aldus wethouder P.Gondrie. Plaats van handeling: een afgeschoten deel van sporthal Naastenbest. Want een gemeenschapsruimte, een multicultureel centrum of iets van die aard, dat groot genoeg is, is nog niet voorhanden. Onderdeel van de visie, die nog geen plan is?

Wat de ruimte betreft had de gemeente goed gegokt - ze was op 'n paar stoelen na geheel bezet.

Onder belangstellenden opvallend veel centrumbewoners en bewoners van de Molenstraat, die eerder dit jaar met rouwvlaggen te kennen gaven, uiterst benauwd te zijn voor een 'dreigende' buurtsanering.

Informatieavond
Burgemeester Demmers beantwoordt vragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dus veel scepsis, om niet te zeggen, wantrouwen jegens een visie, waarvan wethouder P. Gondrie zei dat het nog geen plan is. 'Maar het zou niet eerlijk zijn, te beloven dat de 25 woningen aan de Molenstraat blijven staan', zei burgemeester Lettie Demmers-van der Geest desgevraagd. 'Dus eigenlijk toch wel een plan', concludeerde een vragensteller. Duidelijk werd vooral, dat de Molenstraat, waar 165 appartementen kunnen worden gebouwd, eventueel in vier of vijf lagen, met 'hier en daar een hoger accent', voor de gemeente een stuk beginkapitaal vertegenwoordigt. Hetzelfde geldt voor het gemeentehuis, dat op veel te dure grond staat en dus plaats moet maken voor pakweg 4000 m2 winkels bovenop het bestaande areaal (10.000 m2) van het in fasen te reconstrueren winkelcentrum Boterhoek.

Maar goed, zover is het nog niet. Op 19 juli (is het dan niet al vakantie?) houdt de Raadscommissie Algemene Zaken een hoorzitting en op 6 september beslist de gemeenteraad over een op te stellen masterplan. Best meent - stedebouwkundige term - een schaalsprong te moeten maken, nu de gemeente veel eerder dan verwacht aan de 40.000 inwoners zal geraken. Dus in het centrum en eventuele de spoorzone 700 woningen, inclusief de vervanging van de Molenstraat en de Boterhoek. 14000 m2 winkeloppervlakte, 17000 m2 (of minder!) kantoren en 4500 m2 maatschappelijke en culturele voorzieningen.

Fasering: 1. Molenstraat en verplaatsing gemeentehuis; 2. Boterhoek; 3. kantoren en wonen in de spoorzone.

De gemeente speelt graag in alles open kaart, ook al kan haar daarbij zoals deze avond het vuur aan de schenen worden gelegd. Dus opent zij een Informatiepunt centrum-spoorzone. Telefoon: (0499) 360470, ma-woe-vrij 9-12 uur. E-mail: centrum-spoorzone@gembest.nl.

Meer over dit onderwerp

Doorsturen

Naar boven


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nou is het een kwestie van ruggengraat

28.04.04 12:18
Heeft de gemeenteraad van Best, daartoe aangespoord door de hogere bestuurslagen rijk en provincie, net besloten te gehoorzamen en in de eerste plaats in te breiden in plaats van uit, dat wil zeggen eerst de gaten binnen de bebouwde kom op te vullen, alvorens aan nieuwe wijken te denken, komt het kabinet Balkenende met dat onzalige ruimteplan, dat de lagere overheden in staat zal stellen, naar hartelust aan te rommelen in het buitengebied.

Een lange zin, ik geef het toe.

Wat ik eigenlijk zeggen wil is: en nu ruggengraat tonen. Laat de gemeenteraad van harte achter het inbreidingsbeleid blijven staan en met name de buurtschap Aarle blijven ontzien, zoals nog maar enkele weken geleden is besloten. Daarmee kan een gemeente aantonen, dat zij haar zelfstandigheid waard is.

Doorsturen

De discussie over het ruimtelijk beleid in de gemeente Best tot dusver is hieronder samengevat.

Stedelijke netwerken
Nationale stedelijke netwerken met onder meer Brabantstad. Bron: Nota Ruimte VROM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou vooruit, een dorp van formaat

05.04.04 11:35
Echt van harte gaat het niet, maar Best moet nu eenmaal groeien van het SRE (Samenwerkingsorgaan Regio Eindhoven = bestuurshulpmiddel met ondemocratisch luchtje = gedomineerd door de stad) en van Den Haag ( Minister van VROM, Minister van Binnenlandse Zaken) zó dwingend, dat de Bestenaren het ervaren als zich bevindend onder een bungelend zwaard. Het zwaard van de herindeling. Best moet een dorp blijven, hebben ook de inwoners uitgesproken in de zogenaamde Heerbeeckgesprekken (inspraakrondes in het Heerbeeckcollege) - De stemming in de gemeenteraad is nu: Vooruit dan, een dorp van formaat.

Op 30 maart was er in die raad een verre van ultieme discussie over de uitvoering van onder meer de woningbouwtaak: 5800 stuks tot het jaar 2030. Hoe gaat men gevolg geven aan die 'opdracht', vervat in een document van de SRE, door raadsvoorzitter mevrouw Demmers met lichte ironie in haar stem concept van concept genoemd.

Meer dan voorlopige standpunten kwamen er niet uit want, om het met de politieke partij Best Open te zeggen: Regeren is vooruitzien, maar niet te ver vooruit. Van het recente verleden heeft men geleerd, dat de situatie snel kan veranderen, waardoor weer nieuwe afwegingen nodig zijn. De eenvrouwsfractie van D66 kreeg dan ook geen meerderheid voor een motie, die zich verzette tegen wat zij noemde het uitbuigen van de stedelijke lijn. Daarbij ging het in het bijzonder over de mate, waarin het cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gehucht Aarle door nieuwe bebouwing wordt genaderd. Principieel verschillen de Bestse raadsfracties daarover nauwelijks van mening. Het CDA gaf duidelijk uitdrukking aan wat men hierover in het hoofd heeft: tussen de woonbebouwing en de Aarleseweg een afstand bewaren, die vergelijkbaar is met de situatie woonwijk Heivelden/Heuveleindseweg.

Sport binnen houden

Het is onmogelijk de woningbehoefte (waarvan 2000 van de 5820 voor de regio) te dekken door het opvullen van 'gaten' binnen de bebouwde kom. Het CDA formuleert het nog sterker: Inbreiden mag niet leiden tot het vol bouwen van alle open plekken in het dorp. Het door de PvdA gelanceerde idee om de 'inpandige' sportcomplexen naar het buitengebied te verplaatsen krijgt binnen noch buiten de raad de handen op elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestoost
Maisakkers Best Oost in de hoek Boslaan-Hogekampenweg.

Over een 'sprong over de A2' valt naar de opvatting van het CDA pas over ettelijke jaren te praten. Echt vies is de raadsfractie er niet van. Gelukkig is de A2 in Best verdiept aangelegd. Je zou er simpel een extra viaduct overheen kunnen leggen. De afstand tot het centrum van Best is vanuit de Boslaan - aan de andere kant van de A2 - maar de helft van die van de wijk Heuveleind naar het centrum. Een mooie parkwijk voor inwoners van Best in plaats van de nu aanwezige maïslanden zou wat betreft het CDA een optie kunnen zijn.

Kantoren als geluidswal

Deze fractie is ook voorstander van 'een strook hogere industrïele bebouwing' langs de A58 ten westen van Medical Systems. Daarmee zou men in één moeite de geluidsoverlast in de wijken Heuveleind en Heivelden verminderen. Eenzelfde strook zou t.z.t. denkbaar zijn ten oosten van de A2, zegt CDA, in aansluiting op de uitgelekte plannen van minister Dekker van ruimtelijke ordening voor een economische as langs die autoweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groepering Best Open wil zelfs niet denken over een 'Sprong over de A2'. Het tast ook de Ecologische Hoofdstructuur aan. 'Zoveel mogelijk inbreiding' is het parool van deze coalitiepartij, ook al met het oog op het draagvlak voor voorzieningen. Hier spreekt het trauma van de onderbezetting van het anders zo mooie winkelcentrum Heivelden. BO produceerde het volgende lijstje annex rekensommetje: Dijkstraten Noord en Zuid 850 woningen, Schutboom (typische inbreidingslocatie) 250, Centrum en Spoorzone 600, Inbreidingen rond Oranjestraat, Esdoornstraat enz. 250, Aarle tussen Oirschotseweg en Kapelweg 500, een 'schil' langs de noordwestzijde van de Ringweg op een paar honderd meter van Aarleseweg en Mosselaar weg (zie ook standpunt CDA) 900.

D66 tracht zich van de rest te onderscheiden door een onvoorwaardelijk vasthouden aan de Ecologische Hoofdstructuur. Dit spreekt met name als het gaat op het gebied Heide-West (achter Medical Systems), dat in het Regionaal Structuurplan wordt aangeduid als Natuurparel. De groepering wil nadrukkelijk gestipuleerd zien dat de nieuwe wijken het recht moeten krijgen op hoogwaardig openbaar vervoer per bus.

Aorzel

Het adagium eerst inbreiding dan uitbreiding is ook dat van de VVD. Maar wel met de randvoorwaarden 'geen verstening met dichte bebouwing, geen uitzonderlijk hoge bouw - de leefbaarheid voorop'. De Vleut (oost) en Aarle zijn als bouwlocaties (nog) niet aan de orde. En - dit is trouwens een meerstemmig muziekstuk - Eindhoven moet nu eindelijk eens voldoen aan die veertig jaar oude wens van Best tot het realiseren pendelweg tussen de Bata en Acht, een parallelle voorziening aan de Eindhovenseweg/Boschdijk.

De PvdA liet zich natuurlijk niet weghonen met haar suggestie om de sportcomplexen naar buiten te doen. 'Als het maar in goed overleg met de sportverenigingen gebeurt' (Nou, die willen niet, hhBest).

En dan zijn er nog de Jongerenpartij (tegen verplaatsing sportvelden!) en Puur Bests Belang, dat krachtens haar wortels op de bres staat voor autotochtonen in de ouderwetse betekenis van het woord. 'Wat ons betreft maken we geen sprong naar Aorzel (consequente aanduiding van Aarle) en geen sprong over de A2.'

Verrassing: 'Laat ons maar zwemmen over het kanaal. Het Koekoeksbos kan wat ons betreft worden verdicht (gelach, want het gaat hier om een riante wijk van nieuwe rijken) en op het golfcentrum kunnen heel veel woningen worden gebouwd.'

Link gerelateerd aan dit onderwerp, ingezonden door D66 Best

Doorsturen

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwtaak Best in regio Eindhoven beïnvloedt visie
op de toekomst

Het niet doorgaan van een gemeentelijke herindeling en de prijs die daarvoor moet worden betaald in de vorm van een bouwtaak in de regio Eindhoven, heeft de visie die de gemeente Best tot dusver had op de komende twintig jaar, zo goed als waardeloos gemaakt. Er is méér aan de hand dan het ontstaan van een nieuwe stedelijke ruimte door de ondergronds gemaakte spoorlijn, de primaire aanleiding tot de heroriëntatie op het centrumgebied.

Best kijkt er nu heel anders tegenaan dan pakweg twee jaar geleden, omdat het verwacht te groeien naar 40.000 inwoners in 2030. De gemeente zou dan de omvang krijgen van Veldhoven, momenteel de belangrijkste satelliet van Eindhoven. Het Bestse (winkel)centrum zou dan ook de schaal en de allure moeten krijgen van die van het Veldhovens citycentrum, al hanteren politiek en burgerij hier liever termen als gezellig. Geliefd is in Best ook de kwalificatie kloppend hart. Het is waar: dat is nou precies waar het momenteel aan ontbreekt.

Het is maar goed dat het dagelijks bestuur van de gemeente Best met een nieuwe globale visie voor de draad is gekomen, want iedereen begon knap ongeduldig te worden. Al te lang draaiden de discussies in de gemeenteraad en in de media rond de impasse, die de onwrikbaarheid van het Tapijtcentrum Nederland in het hart van het centrumgebied (tussen het bestaande winkelcentrum en de Spoorzone) teweeg brengt. Impasse? Het schijnt dat de eigenaars van het TCN, de broers Van Beusekom, hebben gezworen dat zij, zolang er een CDA-wethouder van VROM is, niet met de gemeente willen praten dan via een advocaat. Maar dit dan nu maar even terzijde. De gemeente ziet inmiddels in, dat maar beter met het Tapijtcentrum gepraat kan worden over aanpassing dan verplaatsing.

'Sloop/nieuwbouwprojecten'

In Best Informatief, al 25 jaar vaste bijlage op pagina 5 van het weekblad Groeiend Best, licht de gemeente een tipje van de sluier op: 'In het centrumgebied en in de spoorzone worden de gewenste uitstraling en aanbod bereikt door middel van sloop/nieuwbouwprojecten, waarbij een groot aantal extra woningen wordt gebouwd voor diverse doelgroepen. Bovendien komt er 4000 m2 extra winkelruimte in het centrum, onder andere doordat het huidige gemeentehuis van het Raadhuisplein naar elders wordt verplaatst'

'In totaal', zo vervolgt het gemeentebestuur, 'biedt de visie ruimte aan de bouw van circa 700 woningen, ca. 14.000 m2winkels, ca. 17.000 m2 kantoorruimte en ca. 4500 m2 maatschappelijke en culturele voorzieningen. Het centrumgebied krijgt vooral een mix van woningen en winkels, terwijl in de spoorzone het accent ligt op woningen en kantoren. In het woningbouwprogramma wordt uitgegaan van een evenwichtige verdeling van van goedkope en (middel)dure huur- en koopwoningen. Voor het huisvesten van maatschappelijke en culturele voorzieningen wordt gezocht naar locaties in de directe nabijheid van de winkels. Tot slot wordt in de visie ook een aanzet gegeven tot de verkeersstructuur en het parkeren in het centrumgebied.'

Tot zover de publicatie van de gemeente.

Wat opvalt is, dat Burgemeester en Wethouders in dit verhaal wèl refereren aan het plan, het gemeentehuis te slopen, maar niet

aan soortgelijke voornemens met het niet eens zo oude winkelcentrum De Boterhoek en de woonbebouwing langs de Molenstraat. Maar daarvan kan stellig worden gezegd: u hoort nog.

D66 en PvdA

De plaatselijke afdeling van D66 komt de eer toe, in een eerder stadium (namelijk in september 2003) de kat de bel aan te hebben gebonden met een (nieuwe) visie op de centrumontwikkeling. Maar, spijtig, voor D66, ze zal opnieuw aan het werk moeten, want de uitgangspunten zijn inmiddels achterhaald. Ik verwijs naar de website van D66, waar je de studie ook als pdf-document kunt downloaden. (Een formaat, waarvoor je de gratis Acrobat Reader nodig hebt.)

 

Kapelweg
Buurtschap Aarle, Kapelweg. Rechts ligt het gebied, dat aan de andere kant wordt afgesloten door de Oirschotseweg en dat de raadsfractie van Best Open 'desnoods' wel zou willen bebouwen. Een buurtbewoner: Dè duurt wel mennen tèd.

 

2020ed
Best in 2020 volgens het Eindhovens Dagblad. De krant
toonde op 6 maart 2004 een kaart, waarvan ze zelf zei:
'Over alle ontwikkelingen moeten nog besluiten worden
genomen'.

Aarle Schapen grazen in Aarle tussen de Oirschotseweg en de Kapelweg.

Buitgengebied
Fijn eigentijd buitengebiedje spelen aan de Mosselaarweg/Piekenhoek

 

 

 

Meer geluk heeft de Bestse afdeling van de PvdA, die deze maand met een 'behoorlijk actuele' kijk op de toekomst voor de draad kwam. Er is zichbaar keihard aan dit rapport gewerkt en er is veel positiefs over de inhoud te zeggen. Maar er is ook het een en ander op af

te dingen.

Ook de PvdA denkt aan verplaatsing van het gemeentehuis, maar dat zou in haar visie pas op z'n vroegst in de periode 2021-2030 moeten gebeuren.

Een opvallend element in het rapport van de sociaal-democraten is de keuze voor het uiteindelijk toch maar bebouwen van de buurtschap Aarle, tot dusver terecht een beschermd cultuurlandschap. Het is twijfelachtig of voor dit plan in Best voldoende draagvlak is te vinden. Emiel Bootsma (raadsfractie Best Open) zei bij voorbeeld desgevraagd: 'De strook tussen de Oirschotseweg en de Kapelweg zou wat ons betreft nog wel kunnen, maar de rest van Aarle niet.'

De bewoners van Aarle willen helemaal niks. Desgevraagd halen ze trouwens hun schouders op: 't Duurt wel mennen tèd.

Sprong over A2

Hondenhok
Het deel van Aarle dat aan ruilverkaveling is ontsnapt en nog zijn oorspronkelijk aanzien heeft bewaard. Dit is vrijwel het enige, dat van het historische agrarische landschap van Best over is. Rechts is het hok van d'n hofhond te zien - het is al jaren niet meer bewoond.

De PvdA ziet trouwens - om aan het gewenste aantal van 6000 woningen vóór 2030 te komen - 'een sprong over de A2' op den duur als onvermijdelijk'. Ik heb dan de neiging om te zeggen, maak die sprong dan toch maar eerder, want er staan daar al woningen en bedrijven, er is sprake van snipperverkaveling en als 'natuurgebied' stelt het daar niet overal evenveel voor. Bovendien moet er toch een definitieve oplossing komen voor de onvoltooide ringweg van Best, namelijk een kortsluiting van de Sonseweg en de Sint-Oedenrodeseweg. Maak je die verbinding niet, dan blijft het doorgaande verkeer Son-Oirschot vv zich door de Hoofdstraat wringen. Volgens het verkeersbureau Goudappel en Coffeng, door de PvdA geciteerd, bestaat niet minder dan de helft van het verkeer door de Hoofdstraat uit doorgaand verkeer. Het is maar de vraag, of je er bent met alleen maar verkeersremmende maatregelen en eenrichtingsverkeer in de Hoofdstraat, die nog steeds de bedoeling schijnen te zijn.

Ook iets te berde te brengen? Doe dat hier

 

Heuveleindseweg
Het cda wijst de 'marge' tussen de bebouwing van Heivelden en de Heuveleindseweg aan als voorbeeld voor de situatie die tussen Dijkstraten en de Aarleseweg moet gaan gelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuur
De hoofdwegenstructuur van Best. Bron: 'Toekomstvisie' van de PvdA.

Doorsturen

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Best legitimeert 'beslotenheid'
van voorlichting over plannen met centrum

22.02.04 13:35
Deze e-mail verzond ik vanmiddag naar de voorlichtingsambtenaar van de gemeente Best.

Geachte mevrouw Verstraeten,

Wilt u zo vriendelijk zijn, voor mij na te gaan, of onderstaand bericht uit het Eindhovens Dagblad van 20 februari 2003 (fragment) juist is?

De gemeente Best gaat haar plannen voor een nieuw Bests centrum op verschillende avonden toelichten aan de bevolking, maar dan wel achter gesloten deuren. Aanwezigheid van anderen, zoals de media, is volgens de gemeente nadelig voor de sfeer.

Tot zover het citaat.

In het geval u de juistheid van het bericht bevestigt, verzoek ik 'de gemeente Best' mij via u mee te delen, wie zij onder 'anderen' dan de bevolking  verstaat.

Tevens zal ik dan graag van het gemeentebestuur vernemen,   welke media het in deze redenering op het oog heeft. Alle nieuwsmedia, of specifieke media.

Mogelijk is uw gemeentebestuur ook bereid, mij,  liefst met voorbeelden, mee te delen, of 'sfeerbederf door anderen, zoals de media'  in het verleden is voorgekomen, op grond waarvan het nu tot het - op het eerste gezicht merkwaardige - besluit tot het weren van wie dan ook uit voorlichtingsbijeenkomsten is gekomen.  

Volledigheidshalve deel ik u mee, dat ik deze vragen op mijn website in het openbaar stel. Ik ben namelijk een tegenstander van achterkamertjespolitiek.

Met vriendelijke groeten,

Guido t'Sas

Zie ook Marmer en zwevende wc's

Antwoord Burgemeester en Wethouders van Best

Ook iets te berde te brengen? Doe dat hier

Doorsturen


Antwoord Burgemeester en Wethouders van Best

25.02.04 18:58
Per e-mail van heden antwoorden Burgemeester en Wethouder als volgt:

Date: Wed, 25 Feb 2004 17:19:00 +0100
From: "Lianne Verstraeten" <l.verstraeten@gembest.nl>
To: <guido@hhbest.nl>
Subject: Betr.: Voorlichting gemeente Best

Geachte heer t' Sas,
Op 23 februari jl. heeft u een e-mail gestuurd naar mevrouw Verstraeten betreffende het besloten karakter van diverse bijeenkomsten over de ontwikkeling van het centrumgebied en de spoorzone. Wij hebben hiervan kennisgenomen. Graag willen wij een korte toelichting geven.

Zoals u inmiddels heeft vernomen voert de gemeente gesprekken met de direct betrokkenen in het plangebied alvorens de visie wordt omgezet in een masterplan (1e ontwerp). De inhoud hiervan wordt telkens specifiek afgestemd op de doelgroep. Bij het organiseren van de bijeenkomsten is een onderscheid gemaakt tussen bewoners van de Molenstraat, de Boterhoek en enkele aangrenzende panden aan de Hoofdstraat, de directe omwonenden, winkeliers en eigenaren winkelpanden en maatschappelijke en culturele voorzieningen. Voor de bewoners en de winkeliers in het plangebied heeft de visie direct gevolgen voor de persoonlijke situatie. Hierop gaan wij tijdens de bijeenkomsten concreet in. U kunt hierbij denken aan verhuizen, huurprijzen en de waarde van hun beleggingen (winkelpanden). In een later stadium ­ als er concrete plannen liggen voor het plangebied ­ worden hierover ook nog persoonlijke gesprekken gevoerd. De uitnodigingen voor de bijeenkomsten zijn per doelgroep gericht verstuurd. De media houden wij via een afzonderlijk traject op de hoogte van de ontwikkeling. Dit heeft geenszins te maken met eventuele negatieve ervaringen met de pers uit het verleden, maar met zorgvuldigheid jegens de betrokkenen.

Tot slot willen wij melden dat wij eind mei / begin juni een informatiebijeenkomst organiseren waarvoor alle inwoners van harte welkom zijn. Op dat moment zijn de uitkomsten van de gesprekken en de bijeenkomsten bekend en is de visie eventueel aangepast. De datum van deze bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee voldoende hebben gereageerd.


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Best

Waaruit geconcludeerd mag worden, dat de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad over de voorlichting rond het centrum ('weren van media vanwege mogelijk sfeerbederf') enigszins kort door de bocht was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmer en zwevende wc's?

Ook de Bestse journalist Rob Ruggenberg (Ruggenberg.com) is behoorlijk in zijn wiek geschoten. In de eerste plaats over de zogenaamde centrumplannen van Best en ook over de behandeling van de media. Hij schreef daarover aan de politicus/columnist/entertainer Emiel Bootsma.

Geachte Heer Bootsma,

Als inwoner van Best en kiezer (stemmer op Best Open) heb ik mij gestoord aan uw stukje 'Best zal Best niet blijven'  op de internetpagina van Best Open.

Het afbreken van nieuwe gebouwen als het gemeentehuis verdient volgens mij geen pluim maar daarentegen afkeuring. Zijn de wc's niet mooi genoeg? Moet er meer marmer op de vloer? Het gaat hier om gemeenschapsgeld. Het besef daarvan vervaagt kennelijk net zo snel als ideeen over openheid. 

Dat 'grondbezitters, ondernemers' enzovoorts worden ingelicht dan wel uitgenodigd voor bijeenkomsten, zonder daar de pers bij te betrekken, vind ik helemaal van de gekke. Het lijkt de Sovjet-Unie wel uit de tijd voor de glasnost.

Ik zal het maar niet hebben over de motieven die hierbij kennelijk een rol hebben gespeeld, zoals in het E.D. belicht. Uit uw stukje maak ik op dat e.e.a. een gevolg is van de 'nadrukkelijke inbreng' van Best Open in het huidige gemeentebestuur.

Als u doorgaat op deze manier kunt u de naam van de partij beter wijzigen in Best Dicht.

Met vriendelijke groet,


Rob Ruggenberg

Rob Ruggenberg
Ruggenberg

 

 

 

 

 

 

Antwoord Emiel Bootsma hieronder.

Ook iets te berde te brengen? Doe dat hier

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het antwoord van Emiel Bootsma (Best Open) op de mail van Rob Ruggenberg waaruit ook blijkt dat het ED-bericht over 'besloten vergaderingen' wellicht enigszins kort door de bocht was.

25.02.04 10:32
Emiel Bootsma (raadsfractie Best Open) liet het niet op zich zitten.

Geachte heer Ruggenberg,

Dank voor uw bericht, waar Best Open zeker begrip voor heeft. Toch zijn uw opmerkingen misschien niet helemaal terecht en dat willen wij graag toelichten.

Allereerst het gemeentehuis. Daarbij spelen drie zaken een rol.
  1. Het huidige gemeentehuis ligt op een plek die het realiseren van een ‘kloppend hart' voor Best vrijwel onmogelijk maakt. Niet alleen het gemeentehuis zorgt daarvoor, ook de parkeerdruk om het gemeentehuis heen. Willen we een gezellig centrum kunnen creëren, dan hebben we die plek hard nodig.
  2. Financieel is het niet zo erg als het wellicht lijkt. Gezien de locatie van het huidige gemeentehuis, wordt veel dure grond in beslag genomen. Het verplaatsen van het gemeentehuis naar een aanmerkelijk goedkopere locatie brengt zodanig veel geld uit grondverkoop op, dat daarmee de operatie grotendeels gefinancierd kan worden. Tellen we daar nog bij op wat er anders aan uitbreiding nodig was geweest, dan wordt het een vrijwel kostenneutraal verhaal.
  3. De ambtenaren ‘groeien uit hun jasje'. Nu al wordt er gewoekerd met de ruimte en hebben een aantal ambtenaren minder vierkante meters ter beschikking dan de Arbowet voorschrijft. Gezien de groei van de gemeente zal de ruimtenood alleen maar groter worden. Dan zijn er twee opties: uitbreiden op de huidige locatie of nieuwbouw elders.


Ten tweede de bijeenkomsten voor betrokkenen. In de ‘Brief uit de Raad' spreekt Best Open haar tevredenheid uit over het feit dat betrokkenen zo uitgebreid worden geïnformeerd (iedereen krijgt een persoonlijk of groepsgesprek - 700 belanghebbenden in getal). Dat dit achter gesloten plaatsvindt, is zeer logisch. In veel gevallen gaat het namelijk om persoonlijke zaken. Zo moeten er huis- en grondeigenaren worden uitgekocht en moeten mensen verhuizen, met alle persoonlijke onzekerheden van dien. Aanwezigheid van de pers bij deze bijeenkomsten kan zorgen voor een gevoelsmatige belemmering. Zij zullen niet willen dat hun hebben en houwen op straat komt te liggen. Bovendien: er vinden tientallen bijeenkomsten plaats. Voor de eerste bijeenkomst zal de pers wel belangstelling hebben en voor de derde misschien ook nog net. Maar voor de veertigste? De berichtgeving wordt dan toch eenzijdig.
Uiteraard wordt de hele Bestse bevolking nog nader geïnformeerd over de plannen voor Centrum en Spoorzone. De eerste ideeën zijn gelanceerd. Nu wordt eerst gesproken met direct betrokkenen en belanghebbenden, en pas daarna krijgt deze visie een wat vastere vorm. Vervolgens is de gehele bevolking aan de beurt en daarna zal de gemeenteraad een echt besluit nemen, met meeweging van de reacties van de Bestse burgers, waarbij wij natuurlijk en vanzelfsprekend onze naam waar zullen maken.

Hopelijk is het bovenstaande enigszins verhelderend. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd opnieuw contact opnemen, zowel per mail als telefonisch.

Met vriendelijke groet, namens Best Open,
Emiel Bootsma
Gemeenteraadslid Best Open
tel. (0499) 32 98 00

 

 Emiel Bootsma
Bootsma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook Marmer en zwevende wc's

Ook iets te berde te brengen? Doe dat hier

Doorsturen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft Best een schaduwkabinet?

28.01.04 11:44
Ooit was er in Best 'n hoop politieke stennis over wat heette 'een zakenkabinet'. Wethouders. die - door het Eindhovens Dagblad - voor de voeten geworpen kregen, dat ze niet vrij zouden zijn van belangenverstrengeling. De gemeenteraad entameerde een integriteitsdebat, maar dat is in een woestijn van vaagheden vastgelopen - de bestuurders, inclusief de burgemeester, vertrokken de een na de ander, doorgaans 'wegens drukke werkzaamheden' van een ander kaliber.

Wat hebben we nu voor 'kabinet'? Wie deze site 'n beetje volgt, weet dat ik van dit gemeentebestuur geen hoge hoed op heb, althans niet als het gaat over het ontwikkelen van een goed plan voor het centrum van Best. Opnieuw worden teveel vaagheden gedebiteerd en beloften gedaan, waarvan je later niets meer hoort. Wil je wat dat betreft bijgepraat worden? Klik dan eerst hier.

Van ontevredenheid over het beleid heb ik niet het monopolie. Zo roert zich sinds 'n paar maanden een stuurgroep Betrokken Bestenaren, die de gôegemeente (inclusief het bestuur) heeft geconfronteerd met ideeën en 'plannen' voor een rigoureuze benadering van wat langzamerhand het centrumprobleem mag heten. Het zijn initiatieven, waarvoor je best wel respect mag hebben, de kwaliteit en de mate van originaliteit van de ideeën in het midden gelaten.

De stuurgroep heeft zijn 'plannen' onlangs aan Burgemeester en Wethouders gepresenteerd. Het weekblad Groeiend Best wijdde een openingsartikel aan deze gebeurtenis. Misschien kun je dat het beste eerst even lezen.

Wil je weten, wat ik daar van vind? Van het artikel of van de reactie van het gemeentebestuur?

Moeilijk, moeilijk. Het verhaal is namelijk één en al onzin. Ligt dat aan de betrokkenen ten gemeentehuize of aan de 'verslaggever'? Het is zo'n evidente kolder, dat ik niet eens wil beginnen aan een analyse. Het enige wat ik er - na de reacties van burgemeester Demmers en wethouder Gondrie - aan kan overhouden is, dat Best in de stuurgroep Betrokken Bestenaren wellicht een schaduwkabinet heeft gekregen. Of we daar echt mee opschieten, is opnieuw een kwestie van afwachten.

Bestenaar Rob Ruggenberg vindt, dat ik toch argumenten moet geven. Welaan: Ik ga (verder) niet in op stijlfouten als neemt het aantal bewoners in het centrum toe en ontstaat er een grotere vraag naar allerlei levensbehoeften.

Abhijit Mandrekar benadrukte nog maar eens dat deze ringweg uniek is voor Best, omdat deze twee aftakkingen kent van de A2 en één van de A58.

Wat is het unieke, en waarom is dat uniek voor Best? Als Mandrekar nu gezegd zou hebben, dat een halve ring géén ring is...

Activiteiten die nu in het centrum zijn en geen bijdrage leveren tot meer gezelligheid, sociale contacten etc, vooral ook na vijf uur 's middags, zouden naar het ring-centrum verplaatst moeten worden.

Hier kan ik absoluut geen chocola van maken.

De burgemeester zegde toe dat de komende maanden zeker opnieuw contact gezocht zal worden met de Stuurgroep "Betrokken Bestenaren" om schouder aan schouder invulling te geven aan de plannen van Best.

Hoe moet ik dit zien, als een vorm van medebesturen - of is het toch een soort schaduwkabinet, dat zonder te zijn gekozen tegenover de gemeenteraad (dualisme!) wordt geplaatst?

Wethouder Gondrie vulde nog aan. dat wanneer de plannen goedgekeurd worden door de gemeenteraad, de plannen voor lange termijn dienen te worden vastgelegd.

Over welke plannen gaat het nou eigenlijk, over de door de verantwoordelijke wethouder (ruimtelijke ordening) te entameren plannen of over die van dat 'schaduwkabinet'?

Reageren in het gastenboek van hhBest.

Doorsturen

Naar boven

 

 

 

 

 

Spoorstraat
De houten loodsen aan de Spoorstraat zijn een aanfluiting voor Best.

 

Doorsturen

Naar boven

 

 

Knap 't eerst maar 'ns wat op

De discussie over wat er van het centrum van Best moet worden houdt maar niet op. En terecht niet, want men maakt zich zorgen over de daadkracht van het gemeentebestuur. Het weekblad 'Groeiend Best' interviewde de zelfbenoemde Stuurgroep Betrokken Bestenaren, die niets liever zou zien dan dat het hele centrum op de schop ging, inclusief verplaatsing van het gemeentehuis ('Sta in de weg').

Toemaar, zeg ik dan. Laat men eerst maar eens proberen het plan Spoorzone gestalte te geven. En het minste wat er op korte termijn zou moeten gebeuren is het opruimen van de rommel. Zo vind ik de houten loodsen uit het jaar 0 aan de Spoorstraat, pal tegen het gebied dat zo veelbelovend Landgoed wordt genoemd, een regelrechte aanfluiting. 'Ja maar da's partikulier bezit'. Nou en? zeg ik dan. Het bereiken van een akkoord hierover - c.q. toepassing van bestuursdwang is een heel wat minder ingewikkelde zaak dan de oplossing van de kwestie Tapijtcentrum.

Doe onderhand eens wat.

 

 

 

 

 

D66 is BestOpen even te slim af

Poging inertie rond cultureel
centrum te doorbreken gelukt

28.04.04 13:27
Vroeger werd wel verteld, dat pikeurs hun paard een stuk gember in de reet stopten. Dat prikkelde, wat je niet alleen aan de omhoog staande staart kon zien, maar ook aan de vaart van het paard :-) Tja, ik kan er echt niks aan doen, het mag dan wel oneerbiedig lijken, maar ik heb het idee dat de plaatselijke politieke partij Best Open, in de persoon van wethouder Leo Bisschops, van D66 een stuk gember....

What's happen? Ine Meeuwis, precies 10 jaar razend actief in de gemeenteraad voor D66, maar nimmer beloond met een wethouderszetel, heeft de concurrentie, de betrekkelijke nieuwkomer Best Open, een lesje gegeven. BO's wethouder Bisschops wordt in de gemeente enig achterover leunen verweten, voor zover het gaat over het uitblijven van een initiatief tot het al is het maar nadenken over een multifunctioneel centrum.

Ine Meeuwis
Ine Meeuwis - Foto www.d66.nl

Sterker nog, in tegenstelling tot zijn CDA-collega Paul Gondrie heeft hij zich, hoewel wethouder van sociale zaken zijnde, tot nu toe nog helemaal buiten de discussie weten te houden. Daar heeft Ine Meeuwis, met een goede neus voor wat leeft (recentelijk open monden van verbazing over wat Oirschot heeft klaargespeeld met zijn nieuw multicentrum De Enck), eventjes wat aan gedaan. Bij de behandeling van een nota accommodatiebeleid welzijn, cultuur, sport en onderwijs diende ze een motie in om een onderzoek in te stellen naar de financiële haalbaarheid van een multifunctioneel zalencentrum. De politieke ontwikkelingsgraad van Bisschops (aardige man hoor, daar niet van) is nèt niet genoeg gevorderd om hem te doen aanvoelen, dat je je tegen zo'n motie nu niet moet verzetten. En zeker niet met argumenten als 'je moet eerst weten wat je allemaal in zo 'n zalencentrum wilt onderbrengen'.

En de rest van de raad, zeg maar de meerderheid? Die had veel te veel lol in de actie van Meeuwis tegen de ooit zo kritische luis in de pels om haar dit succesje te misgunnen.

 

Leo Bisschops
Wethouder Leo Bisschops
Foto www.best-open.nl

Reacties

Duaal

De politiek volgen is soms moeilijk (en zeker tijdrovend), maar in het dualestelsel neemt niet de wethouder een politiek standpunt in maar de raadsfractie. De wethouder vertegenwoordigt en geeft de mening van het college. Ik zou het zeer waarderen als je deze nuance in het stukje op de website aanbrengt.

Met vriendelijke groet,

Marc van Schuppen, raadslid Best Open.

Wapenfeiten

Toch wil ik even de indruk wegnemen, dat Leo Bisschops een 'achteroverleunende wethouder is'. Ik meld de volgende wapenfeiten:
- er komt eindelijk een brede school van de grond;
- er is bijtijds geanticipeerd op de Wet Werk en Inkomen, waardoor Best regionaal vooroploopt in het reïntegreren van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces;
- gesprekken met de huisartsen zijn zodanig verlopen dat er nu een basis is voor groepspraktijken, die ook op diverse plekken zullen ontstaan. Dat verlaagt de werkddruk, behoudt de huidige artsen voor Best en trekt op termijn nieuwe artsen aan (zoals in andere projecten in den lande al is bewezen);
- achterstallig onderhoud bij buurtaccommodaties (zoals de Voeg, de Kadans, Tejaterke e.d.) wordt weggewerkt.
Om maar 'n paar voorbeelden te noemen.

En dan de vergelijking met De Enck: Die gaat beslist niet op. Oirschot heeft naast de Enck niet nog vijf of zes andere buurthuizen te onderhouden. Best moet dat wel. Er had best al een zalencentrum kunnen zijn, maar dan waren alle andere buurtaccommodaties (Tejaterke, Kadans, Voeg e.d.) gesloten. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Bijkomend aspect in Oirschot: daar zit een bedrijfsleider/ondernemer van formaat in De Enck. Zo iemand zou Best heel goed kunnen gebruiken.

Emiel Bootsma, raadlid Best Open.

 

Ook reageren? Kan hier

Doorsturen

Naar boven

Eigenaar Biobest heeft concrete voorstellen

 

Cultureel centrum? Van dit gemeentebestuur is niet veel te verwachten

Best is fors gegroeid, begint op dreef te raken met zijn voorzieningenpeil, heeft door een (mooi) nieuw station en een ondergronds gebrachte spoorlijn schitterende kansen om zijn centrum te reconstrueren, maar lijkt de bestuurskracht te ontberen om spijkers met koppen te slaan. Dit geldt in het bijzonder voor de totstandkoming van iets wat lijkt op een cultureel centrum. Daarvan is alleen bekend, dat de meerderheid van de bevolking zo'n voorziening wenst.

Toen Lettie Demmers, zichzelf in 2002 presenteerde als kandidaat voor het burgemeesterschap, wist zij de adspirant kiezers (een van de eerste referenda voor zo'n benoeming in Nederland) voor zich in te nemen, door hun te verzekeren dat zij zich voor een cultureel centrum zou inzetten. Dat kwam haar achter de coulissen op een uitbrander te staan van locoburgemeester Paul Gondrie: 'Dat had u niet mogen zeggen. Daar heeft de raad nog helemaal niet over beslist.' Mevrouw Demmers werd gekozen, maar niemand zal haar - ook als ze in 2006 de zeepkist op zou gaan voor een herbenoeming - op haar 'beloften' kunnen aanspreken

Intussen zijn we anderhalf jaar verder en is er nog steeds niets beslist. Wat er dan wel gebeurd is? De presentatie van een 'Concept Toekomstvisie Best 2005-2020' door Burgemeester en Wethouders, waarin het begrip cultureel centrum helemaal niet voor komt. Een interview met Paul Gondrie, wethouder van ruimtelijke ordening, in het plaatselijke weekblad Groeiend Best, waarin hij vertelt dat de gemeente van buiten een procesmanager heeft aangetrokken (sorry, maar is de wethouder dat eigenlijk niet zelf, een procesmanager?) die in januari 2004 met 'een plan van aanpak' zal komen voor Centrum en Spoorzone.

Het interview is 'n aaneenschakeling van negativismen en onzekerheden. Het begint al met de kop 'Invulling stationsomgeving project van lange adem'. Nog wat citaatjes:

- Nog maar de vraag hoe de omgeving van het station er in de toekomst uit gaat zien;

- nog maar de vraag of plannen in verband met de huidige stand van de economie haalbaar zijn;

- Paul Gondrie kijkt voorzichtig in de toekomst;

- de aankoop van Biobest en vooral het Tapijtcentrum vergen dermate grote investeringen dat we ons moeten afvragen of dat voor dat gebied wel haalbaar is;

- misschien moeten we concluderen dat het plaatje (ach ja, het plaatje, hhBest) er nu heel anders uit moet gaan zien;

- voor we een beslissing nemen ten aanzien van het gebied spoorzone moeten we alle mogelijke alternatieven op een rijtje zetten en kijken welk kostenplaatje er aan hangt;

 

 


'Best moet Best blijven'

Ontwerp voor kiosk in Best
Het ontwerp voor een kiosk in Best door Kuiper-Hoevenaars Architecten uit Eindhoven.

 

Als er iets kenmerkend was voor een dorp, althans voor een dorp dat op z'n minst pretendeerde over een zekere voornaamheid te beschikken (Bergeyk, Hilvarenbeek, Oirschot), dan was het de muziekkiosk. De zwoele avonden op het marktplein, bloeiende kastanjes of geurende linden, vogelgetjilp, afgewisseld met de tonen van de fanfare, de inwoners, staande aan- of zittend op de stoeprand, haast eerbiedig luisterend.

Voor zover ik weet, heeft Best wel een fanfare en een harmonie, maar bezat het nimmer zo'n openluchtpodium. Des te opmerkelijker: nu de gemeente steeds meer stedelijke allures begint te krijgen, wacht haar zo'n kiosk. Als een nostalgisch cadeautje. Ze komt te staan op het Raadhuisplein, tussen het winkelcentrum De Boterhoek en de oversteekplaats in de Hoofdstraat naar de Koetshuistuin.

Dat cadeautje is afkomstig van Tafelronde193 Best, een club die in het verrichten van goede werken vergelijkbaar is met de Rotary en de Lions.

Ik heb die tafelaars niet naar hun beweegredenen gevraagd, maar het zal te maken hebben met de vrij algemeen heersende opvatting onder de ingezetenen, dat Best zoveel mogelijk van zijn dorpse karakter moet behouden. Of dat zal resulteren in het weren van gemotoriseerd verkeer, teneinde de fanfareklanken tot hun recht te laten komen, moeten we nog afwachten.

Zoals we nog zo verschrikkelijk veel moeten afwachten, als het gaat om de invulling van het nieuwe centrum van Best. Tenzij initiatieven van ingezetenen, geen deel uit makend van het gemeentebestuur, tot een doorbraak zullen leiden.

Het is de bedoeling van deze site, de geïnteresseerden zorgvuldig van de ontwikkelingen dienaangaande op de hoogte te houden.


 

- bedenkingen tegen een cultureel centrum;

- ik zet er daarom vraagtekens bij of een dergelijke voorziening voor Best haalbaar is,

Je kunt het nog op een andere manier zeggen.
Op 26 augustus 2003 kwamen Burgemeester en Wethouders van Best tot de volgende vaststelling:

Binnen het stations- en centrumgebied liggen kansen voor beeldbepalende, wijkoverstijgende voorzieningen. Niet meer van hetzelfde, maar een kwalitatieve verbetering van het aanbod is het uitgangspunt. Financieel-economisch draagvlak is daarbij een harde randvoorwaarde. Het zoeken naar voldoende draagvlak voor de instandhouding van alle voorzieningen maken een keuze om tot concentratie komen onvermijdelijk.

Punt.

Dat is dan de passage over Sociaal-Culturele voorzieningen, zoals die in de hierboven al aangehaalde Toekomstvisie staat en voor zover die geen betrekking heeft op de wijkvoorzieningen. Daarbij slaat het gemeentebestuur zich en passent wel nog even op de borst over het realiseren van het peperdure jongerencentrum 'Todo', maar dat heeft meer met het hébben van de toekomst (de jeugd) te maken, dan met een visie op de toekomst.

Naar artikel Heeft Best een schaduwkabinet?

En dan, op dinsdag 28 oktober, glijdt veler huisvriend Groeiend Best in bus, waarin een Open Brief aan het college van Burgemeester en Wethouders met de hoofdvraag:

'Wat heeft Best kunstenaar/kunstliefhebber nu te bieden?'

Tot niet geringe verbazing van de weekbladlezer, analyseert een kunstenaar, Marga van Norde, die pas een halfjaar geleden van Den Bosch naar Best is verhuisd, de culturele situatie ter plaatse. Nadat zij zichzelf als grafisch kunstenaar heeft gepresenteerd, geeft zij haar persoonlijke toekomstvisie.

Directe aanleiding vormen de mededeling dat in het komend jaar in het gemeentehuis geen plaats meer is voor het houden van exposities en concerten en het uitblijven van een duidelijk standpunt van de gemeente over het mogelijk opzetten van een cultureel centrum.
'Sinds 3maart ben ik officieel inwoner van Best. De gemeente van waaruit ik vertrok is 's-Hertogenbqsch. Na in deze stad twee kleine exposities te hebben georganiseerd, heb ik het plan opgevat een derde expositie te maken. Deze derde expositie is het sluitstuk van een drieluiktentoonstelling rondom eenzelfde thema. Het thema luidt 'witte bloemen'. De techniek die ik daarbij gebruik is analoge abstracte macrofotografie.
Voor het tentoonstellen van deze in wording zijnde fotocollectie zoek ik nog een ruimte. Ook speel ik al enige tijd met de gedachte een galerie te openen.

Maar wat heeft Best de kunstenaar en de kunstliefhebber op dit moment te bieden? Heden biedt Best het gemeentehuis, de bibliotheek, educatief centrum de Wig, Biobest en het openluchttheater Joe Mann. Een plek echter waar de Bestse kunstenaar zich kan profileren en waar een echte ontmoeting tussen die kunstenaar de kunst en de Bestenaren plaatsvinden, ontbreekt nog.

Uit een telefonisch gesprek met de afdeling maatschappelijk welzijn van de gemeente bleek dat er onlangs een openbare bijeenkomst georganiseerd was om over de toekomst van Best te praten. Daarbij is door verschillende Bestenaren te kennen gegeven dat een cultureel centrum, waar de kunsten een representatief podium hebben, heel gewenst zou zijn.

Van een medewerker van VROM heb ik begrepen dat de locatie rondom het station in grote lijnen bedoeld is voor bewoning en de vestiging van instellingen voor zakelijke dienstverlening. Mijns inziens is dit goed te combineren met de gewenste voorzieningen voor kunst en cultuur. Ik kan mij voorstellen dat bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in creatieve dienstverlening belangstelling hebben voor vestiging in deze omgeving. Ik denk hierbij aan reclame/marketingbureaus, architectenbureaus en dergelijke.
Het lijkt mij ideaal en praktisch dat de voorzieningen bibliotheek, educatief centrum de Wig en het filmtheater Biobest eventueel een onderdeel van het Kunstureel Centrum Ten Beste kunnen worden.

'Klont ijs' aan vrije busbaan

Aan wat doorgaans wordt aangeduid als de vrije busbaan in de wijk Heivelden (de tweede h van hhBest) komt wellicht een kunstwerk te staan van de Engels/Amsterdamse kunstenaar Adam Colton. 'De Directie Welzijn, afdeling Maatschappelijk Welzijn' van de gemeente Best heeft de bewoners van de wijk hierover als eersten geïnformeerd.


Colton, werkend aan een kunstwerk in het Veluwemeer bij Harderwijk. (Foto website Margreet Bouman)

De circulaire, die huis-aan-huis is verspreid definieert de als zodanig ongebruikte busbaan als een 'ruime, langwerpige groenstrook, die begrensd wordt door zowel gebouwen met een klassieke, als gebouwen met een moderne uitstraling.'

Adam Colton (manchester, 1957, winnaar Sandbergprijs, Amsterdam, 1991) wil zijn beeld 'op een speelse manier' laten herinneren aan het gegeven, dat het Bestse landschap is gevormd in de late ijstijd. Het is een verwijzing naar een 'achtergelaten klont ijs'. Colton tot de gemeentelijke Adviescommissie: 'De zachte contouren lijken gemaakt te zijn door natuurlijke krachten, in tegenstelling tot de constructievormen van de omringende architectuur. De zachte rondingen roepen ook associaties op met de vormen van het menselijk lichaam of de vormen van wolken', enz.
Het beeld wordt gemaakt van harde, witte kalksteen en geplaatst op een sokkel van hetzelfde materiaal. Het krijgt een anti-graffittilaag! Exacte lokatie: kruising Dopveldenpad/Moerveldenpad.

 

Wat voor soort gebouw?
Het zou een gebouw kunnen zijn waarin mensen jong tot oud, uit alle lagen van de bevolking, dus ook minder-validen en verstandelijk gehandicapten, zich thuis kunnen voelen. Gelet op de zintuiglijke beperkingen die mensen soms hebben moeten alle zintuigen geprikkeld kunnen worden. Dus horen, zien, voelen, ruiken, proeven.
Bezoekers aan deze faciliteit moeten in een mooi ingerichte ruimte, omringd door bijzondere kunstvoorwerpen, een hapje of drankje van goede kwaliteit kunnen nuttigen.
Kunstenaars uit Best en omgeving moeten er elkaar kunnen ontmoeten ter inspiratie en stimulering tot meer en hogere kunstprestaties. Daaruit voortvloeiend moeten er collectieve kunstprojecten voor allerlei soorten en vormen van kunstuitingen maar ook de individuele beginnende kunstenaar moet er zich kunnen profileren. Workshops voor en door kunstenaars moeten er gegeven kunnen worden en cursussen en lezingen over alle onderwerpen die verwantschap met de kunst en de cultuur hebben. Zowel leken als professionals zouden hier aan hun trekken moeten kunnen komen. Voorbeelden van onderwerpen: relatie tussen kunst en religie, filosofie van de kunst, algemene kunstbeschouwing, architectuur modern/klassiek, fotografie, etc.
Kinderen, individueel of groepsgewijs, kunnen er na of tijdens schooluren opgevangen worden en binnen dit kunstkader wat meekrijgen over kunst en cultuur.
Het moet een plaats zijn waar kleine theater- en filmvoorstellingen, muziekperformances ten beste gegeven kunnen worden.
Kunst kan er worden geleend of verhuurd of zelfs verkocht. In een aangrenzende winkel kunnen aan kunst gerelateerde producten verkocht worden. Te denken valt aan sieraden, ansichten, knutselmaterialen, muziek, kleding en dergelijke.
Als er een klein plein aanwezig is zouden er zelfs in de warme seizoenen buitenmanifestaties en evenementen georganiseerd kunnen worden.

Vervoer
Van belang is dat deze voorziening met diverse vormen van vervoer goed bereikbaar is. Daarom acht ik het van essentieel belang dat dit zo dicht mogelijk bij het station van Best gesitueerd is. Mensen die per auto komen moeten dit vervoermiddel uiteraard kunnen parkeren. Ook voor fietsen zou dan een stalling beschikbaar moeten zijn. Zo maak je het voor een nog breder publiek mogelijk eens een bezoek te brengen.
Belangstellenden worden uitgenodigd op de toekomstvisie van Marga van Norde te reageren.
Uw reactie zal worden opgenomen in een verslag waarin alle m.n. professionele kunstenaars van welke discipline dan ook en de kunstliefhebbers die in de toekomst graag gebruik zouden willen maken van dit mogelijke Kunstureel centrum Ten Beste in kaart gebracht zijn. Telefoon (0499) 313231 of 06 29318206, e-mail Marga.

Je kunt ook reageren in het gastenboek van hhBest.

Deze pagina doorsturen

Naar boven


G. van Opstal
Gerard van Opstal. Foto Ton de Hond/Eindhovens Dagblad (detail).

Waar komt dat pessimisme toch vandaan?

31.01.04 12:56
Alweer zo'n pessimistisch verhaal over de haalbaarheid van een (multi)cultureel centrum in Best. Het lijkt epidemisch als de vogelgriep. Nu weer notabene de plaatselijke cultuurpaus Gerard van Opstal in een special (lezerswervertje) van het Eindhovens Dagblad.

Van Opstal leidt de Stichting Cultuurpassie, die een Cultureel Platform vormt met het educatief centrum De Wig, de bibliotheek, de gemeente, jongerencentrum Todo, de muziekschool en het Maatschappelijk Opbouwwerk Best (Mobest). In het ED-interview gaat het dan onder meer over de huisvesting, waarbij Van Opstal signaleert dat we 'met de koffieconcerten en de tentoonstellingen in onze maag' zitten. Hij zegt niet in een multicultureel centrum te geloven, omdat de exploitatie een onoverkomelijk probleem zou vormen. Vervolgens somt hij drie locaties op die een mogelijkheid zouden bieden: de molen, als die eindelijk wieken krijgt en zo, de (ronde) Lidwinakerk en het Tejaterke, halachtige ruimte in een van de buitenwijken. En zegt hij: 'We


hebben dan meteer twee vliegen in één klap: betaalbare locaties en behoud van waardevolle panden."

Ik kan hier echt niets mee, behalve met een misschien tot multicultureel centrum om te bouwen Lidwinakerk, als Van Opstal dat bedoelt. Het is de vraag of de exploitatie van dát cultureel centrum niet even veel bezwaren zou oproepen als die van een nieuw gebouw. En ik wil er wel op wijzen dat een cultureel centrum van meet af aan is gedacht als hoofdaccent in de centrumuitbreiding aan de kant van het spoor. Er zijn méér problemen die om een oplossing vragen en in één klap zouden kunnen worden opgelost. Ik denk aan de excentrisch gelegen muziekschool, die uit haar voegen barst. Ik denk ook aan Biobest, dat een even zware sta in de weg vormt voor de ontwikkeling van het nieuwe centrum als het 'niet weg te branden' :-) Tapijtcentrum. Dat Biobest speelt al jaren een dominante rol in het culturele leven van Best. Dat het een partikuliere onderneming is, mag geen belemmering zijn. Onderhandelen!

Ik zou wel eens willen weten, met wie het gemeentebestuur (dat bij het ontwikkelen van het centrum voorop hoort te lopen) tot dusver allemaal heeft gepraat. Vorig jaar schijnt er een procesmanager te zijn aangetrokken, die deze maand met een plan van aanpak voor centrum en spoorzone zou komen. Het is vandaag 31 januari. Waar is het plan van aanpak? In de boezem van van het gemeentebestuur?

Bij het gelamenteer over de vermeende onhaalbaarheid van een cultureel centrum, wordt steeds het inschakelen van de burgerij, respectievelijk het aantrekken van sponsoren over het hoofd gezien. In Best wordt een en andermaal geroepen: ' We hoeven niet zonodig Oirschot na te doen'. (Oud zeer jegens de moedergemeente in de sfeer van 'Zij hebben een Koestraat, maar wij hebben een Stationsstraat'?) Maar misschien is het helemaal niet zo gek, eens te bestuderen, hoe ze het in Oirschot voor mekaar hebben gekregen met dat winkelcentrum De Poort en het nieuwe gemeenschapscentrum De Enck.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Doorsturen

Meepraten

Naar boven

Gezelli...
Knipsel

Naar boven

Ook zoiets...

Een lezersbrief in Groeiend Best van 23.12.03.

Ik hoor U al juichen, de restauratie van de molenromp gaat beginnen. Helaas, de molenmaker kan nog niet beginnen, al hopen veel Bestenaren dat er eindelijk toch iets van komt. Vanaf 1990 hebt U in Groeiend Best kunnen lezen hoe de ene Wethouder en Politieke Partij na de andere de loftrompet stak over de restauratie­plannen.

In het kort: De romp werd op de Monumentenlijst geplaatst, geld van Rijk en Provincie werd toegezegd, uitvoerig restauratierapport werd gemaakt door Monumentenzorg, offerte uitgebracht door de molenmaker. KLAAR VOOR DE START.

Plannen maken is een vak, daar hebben we denk ik op het Gemeentehuis voldoende mensen voor, al of niet goed op de hoogte van de molencultuur en zijn historie. Tot nu toe is er zo'n kleine 300.000 Euro uitgegeven aan het hele plan, inclusief de aankoop van de molenromp. Gemeenschapsgeld wel te verstaan, dus geld van U en mij. Wat horen we nu in de wandelgangen: In de Gemeenteraad gaan stemmen op om de molenromp te verkopen. Heel het project zou teveel gaan kosten. (TODO mag ook een paar centen kosten dacht ik zo.)

Het zou voor het Monumentarme Best te gek zijn als het geld het in dit geval wint van de historie. Men kan uiteraard niet alles willen, maar B&W en de Raad, denk nog eens een keer of tien goed na, en neem een beslissing waar de bevolking U dankbaar voor zal zijn. Wellicht is er een Politieke Partij die publiekelijk z'n nek eens goed durft uit te steken. In honderden Gemeentes in ons land worden oude molenrompen in volle glorie hersteld, al of niet met medewerking van de bevolking. (Zelfwerkzaamheid, sponsering, enz.). Dit moet in Best toch ook kunnen.In al die andere Gemeentes ligt het geld ook niet voor het oprapen, maar er komt wel iets van de grond.

B&W veel wijsheid toegewenst.

Gerard v. Baardwijk Vrijwillig molenaar


(Terug) naar verhaal over cultureel beleid.

Naar het begin van het verhaal

Opsturen

Naar boven

Vragen over Biobest

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de mogelijkheid om op korte termijn te komen tot een podiumfunctie voor Biobest. De fractie heeft de burgemeester op dit punt om opheldering gevraagd.

De PvdA constateert dat het college van B & W recent een besluit heeft genomen tot het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan 't Tejaterke in Naastenbest. Tegelijkertijd voorziet het beschikbaar gestelde bedrag van 15.000 euro tot het mogelijk maken van een podiumfunctie, totdat elders in Best een dergelijke functie wordt gerealiseerd.
De Partij van de Arbeid vindt het vreemd dat zonder enige inhoudelijke discussie in commissie of raad tot een dergelijk besluit wordt gekomen. Immers de huidige eigenaar en de exploitant van Biobest hebben in een aanzienlijk eerder stadium aangegeven bereid te zijn binnen het huidige gebouw van Biobest een volwaardige podiumfunctie te realiseren. Bovendien moet het theater binnenkort worden gerenoveerd om economisch ongestoord te kunnen voortbestaan. De fractie van de PvdA wil daarom weten in hoeverre het gemeentebestuur van Best nog in gesprek is met Biobest over de toekomstmogelijkheden van zowel de bioscoop als een podiumfunctie.

De PvdA noemt het beschikken over een eigen bioscoop in een dorp als Best tamelijk uniek en wil weten hoe het college daarover denkt, met name als de groeiplannen voor Best daarbij worden bezien. Bovendien wil men weten of ook Biobest zal worden aangekocht, nu het pand van feitelijke buurman (Hotel Witlox) wel is aangekocht. De PvdA pleit voor een inhoudelijke discussie in een of meer raadscommissies, zodat voor de huidige eigenaar en exploitant van Biobest duidelijkheid voor de langere termijn ontstaat.
De PvdA vindt dat Biobest niet meer is weg te denken uit de Bestse gemeenschap en dat de huidige concurrentiekracht niet door een podiumfunctie elders in Best moet worden aangetast.


Vic Kerkhoff, fractiesecretaris, in 'Brieven uit de raad', Groeiend Best, 02.03.04

(Terug) naar discussie over cultureel centrum

Naar boven

Eigenaar Biobest heeft concrete voorstellen

20.07.04 10:52
Het Eindhovens Dagblad heeft vandaag een verslag van de inspraakavond over de centrumplannen, die gisteren is gehouden. De krant meldt dat de eigenaar van Biobest 'niet nog eens acht tot tien jaar wil wachten voor hij zijn plannen tot uitbreiding van de bioscoop kan vormgeven. Veel liever bouwt hij zijn nieuwe bioscoopzalen in de omgeving van het Raadhuisplein, dat de gemeente al binnen drie tot vijf jaar opnieuw wil inrichten. Bovendien wil hij de verantwoordelijkheid nemen om een nieuw sociaal-cultureel centrum te bouwen in het hart van Best. Dat houdt in', zo vervolgt het ED, 'dat hij van ontwerp tot exploitatie wil voorzien in in de behoefte aan een zalencentrum voor culturele en sociale activiteiten.'

Naar het begin van het verhaal

Naar boven

Groeiend Best 27.01.04

Maximaal rendement door samenwerking

College van burgemeester & wethouders

niet afwijzend tegenover plannen

'Betrokken Bestenaren'

Afgelopen woensdag hebben René Westerlaken, Harrie van Vroenhoven en stadsontwerper Abhijit Mandrekar de plannen van de Stuurgroep "Betrokken Bestenaren" gepresenteerd aan burgemeester Demmers en wethouder Gondrie. Tijdens de digitale presentatie is nogmaals benadrukt dat het centrum een verblijfsgebied moet worden voor fun-winkelen, pleinen en terrassen, met daarnaast een veelheid aan gezellige activiteiten op de verschillende pleinen en veel groenvoorzieningen

Door meer woningen in het centrum te bouwen neemt het aantal bewoners in het centrum toe en ontstaat er een grotere vraag naar allerlei levensbehoeften. Zeker ook nu Best een regio­functie gaat krijgen. Uitbreiding van het winkelaanbod krijgt dan ook meer levensvatbaarheid en dit komt ook ten goede aan de overige middenstand. Het aantal inwoners zal in Best fors gaan groeien, maar ook het aantal au­to's. Gedacht wordt aan ongeveer 20.000 auto's in 2019. Het is daarom nu zaak om hier bij de plannen rekening mee te houden, omdat anders het centrum van Best dichtslibt.

Het toenmalige college heeft met het verdiepte spoor gelijktijdig de ringweg aangelegd bij Best-West. Abhijit Mandrekar benadrukte nog maar eens dat deze ringweg uniek is voor Best, om­dat deze twee aftakkingen kent van de A2 en één van de A58. Activiteiten die nu in het centrum zijn en geen bijdrage leveren tot meer gezelligheid, sociale contacten etc, vooral ook na vijf uur 's middags, zouden naar het ring-centrum verplaatst moeten worden. De burgemeester had al eerder in haar nieuwjaarsspeech haar bewondering uitgesproken over de plannen "Best 1200 jaar". Om vanuit de gemeente een goed plan neer te leggen met financiële onderbouwing vraagt tijd. Een en ander zal ook goed gecommuniceerd moeten worden. De burgemeester zegde toe dat de komende maanden zeker opnieuw contact gezocht zal worden met de Stuurgroep "Betrokken Beste­naren" om schouder aan schouder invulling te geven aan de plannen van Best. De burgemeester was ook blij met het laatste artikel in Groeiend Best, waarin op een aantal vragen van bewoners antwoord werd gegeven. Wethouder Gondrie vulde nog aan. dat wanneer de plannen goedgekeurd worden door de gemeenteraad, de plannen voor lange termijn dienen te worden vastgelegd.

Naar artikel schaduwkabinet

Naar boven