Nieuws en Onnieuws uit Best

Profiel van de gemeente Best

Best en zijn visie op de toekomst

Culturele actualiteiten

Meer nieuws

Wildgroei is inherent aan websites. Wat hhBest betreft: sanering volgt tegen 't einde van 2005

Home hhBest

hhBest


Oirschot en Best liggen onderhand wel heel dicht bij elkaar...

Verschillen in verkeersbeleid geen
pleidooi gemeentelijke autonomie

Door Guido t'Sas

27|09|06
Gemeentelijke autonomie (zelfstandigheid) is een groot goed. Die stelling zal men mij niet gauw horen bestrijden, tenzij...
Gemeenten kunnen met hun bebouwde kommen zo dicht tegen elkaar aanliggen, dat de bewoners, zeker door de toenemende automobiliteit hun leven en werken steeds minder ervaren als gebonden aan en verbonden met de fysieke woongemeente.
Nemen we als voorbeeld Oirschot en Best. De afstand tussen beider bebouwde komen bedraagt nog geen 4 kilometer. Die afstand is even groot als de doorsnede van de bebouwde kom, zeg maar de afstand van de Oirschotseweg tot McDonalds aan de Eindhovenseweg Zuid. Dat doe je bij wijze van spreken op de fiets (al is de doorsnee praktijk anders).

Als gemeenten zo dicht bij elkaar liggen en er zoveel interactie is, ga je nadenken over zaken, als gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen, aan taakverdelingen, afspraken en coördinatie. Je kunt daarbij bij voorbeeld denken aan culturele voorzieningen. Oirschot heeft een echt cultureel centrum, met alles erop en eraan. Best ontbeert dat en worstelt met de vraag hoe dat op te lossen. Althans schijnt te worstelen. De vraag rijst, of Best zich daar nog het hoofd over moet breken, als het mogelijk is met Oirschot tot overeenstemming te komen over gemeenschappelijk gebruik. Tenslotte gebeurt dat ook al bij het muziekonderwijs. Ingewikkeld? Ongetwijfeld, maar daarom hoef je het nog niet uit de weg te gaan.

Schrijnend

Echt schrijnend kan het worden, als er tussen twee praktisch aan elkaar gegroeide gemeenten grote verschillen bestaan in verkeersbeleid. Die onderstrepen dan niet echt de voordelen van gemeentelijke zelfstandigheid. In Oirschot hebben fietsers op rotondes al jaren voorrang. In Best wordt daar al die jaren over gedelibereerd, zonder dat er iets uit komt. Leerlingen van het voortgezet onderwijs (Heerbeeck College) hebben er actie voor gevoerd. Zijn er voor in de gemeenteraadsvergadering geweest, kregen daar schouderklopjes en dat was dat.

Over voortgezet onderwijs gesproken: de scholengemeenschap De Kempenhorst in Oirschot opende in september 2006 in de nieuwe wijk Moorland langs de Kempenweg richting De Beerzen een nieuw gebouw. Een gelukkige bijkomstigheid was, dat de gemeente Best in dezelfde maand een drastische verbreding (tot twee rijstroken) uitvoerde van het fietspad langs het Wilhelminakanaal. Dat overigens toeristische fietspad wordt intensief gebruikt door scholieren tussen Best en Oirschot vice versa. Vanuit Best kunnen de kinderen nu 'kruisingsvrij' op Kempenhorst komen. Maar het brede fietspad, eindigt op de gemeentegrens wel in een 'fuik'. Is er gecoördineerd? Is er iets afgesproken? De gemeente Oirschot weet gelukkig desgevraagd te melden, dat haar deel van het fietspad op redelijke termijn ook zal worden verbreed. Er is op de begroting geld voor gereserveerd.

Dijkpad
Hier eindigt het Bestse dijkpad voorlopig in een Oirschotse fuik.

Zone 60 km in Best (links) en niet in Oirschot (rechts).

Het verkeer is een lied zonder end, ook als het op onderlinge beleidsafstemming aankomt. Best en Oirschot hebben een parallelle verbinding, die veel als sluipweg wordt gebruikt en ook (weer) door fietsende scholieren. Kapelweg aan Bestse kant geheten, Antoniusweg aan Oirschotse kant. Best heeft daar de landelijke trend gevolgd en de weg tot 60 km-zone verklaard - Oirschot schijnt daar allergisch voor te zijn, gezien het meningsverschil dat ze daarover had, respectievelijk heeft met die andere buurgemeente Boxtel. Mede als gevolg daarvan is de reconstructie van de levensgevaarlijke Oude Grintweg een ware lijdensweg.

Op het Oirschotse verkeersbeleid heb ik trouwens zoveel aan te merken, dat ik er hoe langer hoe blijer van word....in Best te wonen. De verkeersdrempels in de bebouwde kom zijn er van een zodanige hoogte, dat ze volstrekt niet overeenstemmen met de toegestane snelheid. Als die bij voorbeeld 50 km is en je passeert zo'n drempel met die snelheid, riskeer je je cardan. Het wachten is op de eerste schadeclaim. Bovendien heeft Oirschot overal in de kommen van de kerkdorpen 30 km-zones gemaakt. Dat is nogal overdreven, temeer daar de maatregel in vergelijkbare situaties binnen de bebouwde kom van het hoofddorp niet wordt toegepast.

Begin september ontstond rond de Lidl aan het Standaardplein (veelvuldig bezocht door Bestenaren!) een rellerig sfeertje, omdat Parallelweg voor alle verkeer was afgesloten. Klanten van de Lidl raakten in de omliggende woonstraten met eenrichtingverkeer verzeild en moesten uiteindelijk via het zorgcentrum Sint-Joris en de Markt rijden om bij de winkel te komen. Klachten bij de bedrijfsleiding van de Lidl leidde tot de opmerking: 'De gemeente bellen helpt niet - die doet toch wat ze wil'. De communicatieadviseur van de gemeente Oirschot (zo heten voorlichtingsambtenaren tegenwoordig) bericht mij desgevraagd: 'Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn de afsluitingen van de Parallelweg altijd zo beperkt mogelijk gebleven, en zijn er waar mogelijk/nodig omleidingsroutes aangegeven geweest. Hierover is contact geweest met de Lidl, en voor zover mij bekend zijn daar geen problemen geweest.' En passent weet de voorlichter nog te melden, dat Lidl voornemens zou zijn een andere stek te zoeken. Kan ik me indenken.

Op communicatiestoornissen tussen gemeentebesturen en burgers - in het bijzonder die van Best en Oirschot - ga ik in dit bestek niet nader in. Daarover hoop ik binnenkort - voor de variatie - met een Bestse wethouder te communiceren. Een Oirschotse wethouder volgt wellicht, afhankelijk van de mate waarin deze website haar actieradius uitbreidt, op grond van de interessesferen van haar gebruikers ;-)

 

Reacties op Dorpsplein Begin met het onderwerp!

Reactie aldaar van de Bestse wethouder Vic Kerkhoff op 28|09|06

Naar boven