Discussie

hhBest

Beginpagina

Concept beleidsnotitie “Bebouwingsconcentraties Best”

Gaat Best buurtschappen Aarle en De Vleut volbouwen?

Sinds 4 januari ligt de ‘Concept Beleidsnotitie Bebouwingsconcentraties Best’ ter inzage. Naast een voorlichtingsavond-aankondiging is er in de media helaas geen aandacht aan besteed. Maar willen we de Bestse buurtschappen niet teloor laten gaan dan is actie geboden. Er zijn namelijk enorm veel bouwlocaties aangewezen in de oude buurtschappen zelf.

Door Peter van Kollenburg
In het kader van ‘Ruimte voor Ruimte” heeft de provincie de gemeenten de vrijheid gegeven om een eigen plan te maken voor bebouwing in het buitengebied. Het is jammer dat de gemeente Best haar cultureel erfgoed meteen verkwanselt door overal de nieuwbouw en vernieuwing in het buitengebied voorop te stellen! In de genoemde beleidsnotitie worden 18 bouwlocaties aangewezen (zie tabel) waarvan 13 locaties een groot aantal bouwkavels tellen! Hiermee maak je van de buurtschappen villaparken in spe. Het authentieke karakter van de buurtschappen verdwijnt hierdoor in één decennium. Dit is een ongewenste ontwikkeling omdat de volgende generaties in Best niets meer kunnen zien van het historische buitengebied van Best. Dat er van het dorp Best zelf niets wordt bewaard wil niet zeggen dat we ook de buurtschappen te gronde moeten richten. De buurtschappen Aarle en de Vleut zijn immers ouder dan de gemeente Best zelf!

Omliggende gemeenten hebben ook Ruimte voor Ruimte locaties aangewezen en kiezen tot nu toe massaal voor één geconcentreerde bouwlocatie in de kernrandzone en beschermen daarmee hun buitengebied. Kijk maar eens op het internet dan zie je hoe Waalre, Oirschot, Eersel, Reusel-De Mierden gekozen hebben voor de Ruimte voor Ruimte-invulling op de site

Locatie

Aantal locaties

Aantal locaties  met meerdere kavels

De Vleut

5

4

Sonseweg

4

2

Driehoekweg/Mosselaarweg

2

2

Aarle

7

5

Totaal

18

13


Overzicht voorgestelde bouwlocaties in buitengebied Best
http://www.ruimtevoorruimte.com/. Wat een verschil met de gemeente Best die niet voor één locatie kiest maar meteen 18 bouwlocaties aanwijst in haar buitengebied! Het authentieke karakter van de Bestse buurtschappen kan niet blijven bestaan als op de voorgestelde wijze de lege plekken al binnen twee jaar volgebouwd worden.
Sint-Annakapel
De Sint-Annakapel in haar Aarlese omgeving. Foto Peter van Kollenburg.

Momenteel worden er binnen de gemeenschap handtekeningen gezet om het aangezicht van de St. Odulphuskerk te redden. Kijken we naar de bovengenoemde beleidsnotitie dan kunnen we de omgeving van de kapellen van Aarle en de Vleut het best ook maar meteen meenemen in deze actie. Zoals het nu voorgesteld is, worden beide kapelletjes namelijk geheel ingebouwd door de geplande villa’s. Weg cultuurhistorische waarde! Ook hier weer een enorm verschil met de omliggende gemeenten die niet alleen hun kapelletjes beschermen (dat doet Best ook) maar vooral ook de directe omgeving betrekken en veilig stellen in een “beschermd dorpsgezicht”-constructie! Dat is iets wat Best niet heeft gedaan terwijl dat wel een uitgangspunt van de provincie is. Uit goede historische onderzoeken zal zeker blijken dat ook Best ‘beschermde dorpsgezichten’ binnen haar grenzen heeft namelijk die rond deze kapelletjes. Het is ook voor Best nodig om die te beschermen in zo’n constructie!

Alle buurtschappen leveren al een heel grote bijdrage aan de ontwikkeling van Best. De Heikant heeft Heuveleind en Heivelden mogelijk gemaakt. Aarle levert al ongeveer de helft van haar grondgebied in voor de nog te ontwikkelen gebieden Dijkstraten en Best West.

De Vleut zorgt voor het verplaatsen van Best ZOO, nieuw industrieterrein en later hoogstwaarschijnlijk ook nog de volgende woonwijk tegen de gemeente Son en Breugel aan (de Soniuswijk). Is het dan niet meer dan behoorlijk dat de Bestse gemeenschap dat beetje, wat er nog overblijft van de buurtschappen, in tact laat en daarmee de oorspronkelijke staat van het gebied en zijn bewoners respecteert!

Wanneer worden wij als inwoners van Best nu eens trots op ons buitengebied. Wanneer leren we onze buurtschappen te koesteren: ons enige overgebleven kostbaar, historisch erfgoed van Best!

Het “Concept Beleidsnotitie Bebouwingsconcentraties Best” ligt tot 14 februari ter inzage op het gemeentehuis en tot die datum kun je ook je zienswijze indienen bij de gemeente. Kijk anders even op internet (BestWest.dse.nl) om het concept te downloaden.

03|02|07

Reacties

Volledigheidshalve wil ik er op wijzen, dat het 'nog slechts' om een concept gaat van een extern bureau en dat nog niets erop wijst dat de gemeenteraad deze ideeën gaat overnemen. Integendeel, ik herinner mij een pleidooi van het CDA voor het aanhouden van een bufferzone tussen de aan te leggen wijk Dijkstraten en de Aarleseweg, ongeveer overeenkomstig die tussen Heivelden en de Heuveleindseweg. Wat allemaal niet wegneemt, dat de door Peter van Kollenburg gewraakte notitie nogal verontrustend is.

Guido t'Sas

Die overgang van 100 meter naar de Aarleseweg is inderdaad 'normaal' en dat zal men ook wel doen
maar nu wil men IN het gebied OOK bouwen in het kader van Ruimte voor Ruimte: en daar gaat de
notitie over :-(

Peter van Kollenburg

Meer reacties zijn welkom op Dorpsplein

Zie ook: Gemeente Best ontkent gesjoemel bij grondverwerving in Aarle.

En: Gemeente zou St.Annahof willen slopen

En: Leefwereld boerenzwaluw bedreigd