Wie is online
3 bezoekers online
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
juni 2018
Z M D W D V Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Beleidsakkoord: Maatregelen om Best financieel gezond te houden – lastenverzwaring beperkt

beleidsakkoordDe risico’s in de grondexploitatie, waarvan de gemeente Best de laatste jaren te lijden heeft zullen worden aangepakt. Daarnaast moet een halt worden toegeroepen aan de forse overschrijding van de kosten in het zogenaamde Sociaal Domein. Om die te dekken kan de gemeente niet doorgaan met putten uit haar reserves.

Toch zal in de komende raadsperiode (tot 2022) geen lokale lastenverzwaring voor de burgers plaats vinden. De totale belastingstijging moet beperkt blijven tot de inflatiestijging.

Dit staat in het Beleidsakkoord 2018-2022 – Samen verder werken aan ons Best dat naar verwacht komende maandag ‘raadsbreed’ zal worden aanvaard.

 

 

 

Enkele kernpunten uit de ontwerp-overeenkomst:

Best (dat kiest voor behoud van zelfstandigheid) is bereid, om bevoegdheden aangaande maatschappelijke opgaven met een bovenlokaal karakter via mandaat (dit is bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid) over te dragen aan een bovenlokale samenwerkingsvorm. De opstellers tekenen hierbij aan: minder vergaderen, minder deelname aan overlegstructuren/bestuurslagen. Het mandaat-principe wordt overigens niet breed in de regio Eindhoven gedeeld. Best treedt hier dus als pleitbezorger op.

Het gemeentebestuur wil volgens het plan ‘op korte termijn aan de slag met indeling, gebruik, huisvesting en infrastructuur van het gemeentehuis en het sociaal-maatschappelijk instituut Bestwijzer; het succesvol gebleken concept van Bestwijzer is niet locatie gebonden, vinden de opstellers. (Er is al eerder geopteerd voor huisvesting van BW in het gemeentehuis.)

Dichter bij de burger

Er staat ook een dienstverleningsvisie in het ontwerp beleidsakkoord, die beoogt het bestuur dichter bij de burger te brengen. Inwoners zouden volgens deze visie moeten kunnen kiezen of ze online, telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de gemeente. ‘We gaan onderzoeken of er behoefte aan bestaat dat medewerkers bij de inwoners thuis komen en waarde-documenten zoals paspoorten thuis kunnen worden bezorgd.’

Best streeft naar verdere uitwerking van het fietsnetwerk en bevordering van het woon-werkverkeer per fiets. De verkeersveiligheid rond de scholen zal opnieuw worden bekeken, waarna zo nodig naar nieuwe oplossingen ‘naar maat’ zal worden gezocht. Er is een studie gestart naar een eventuele herinrichting van de stationsomgeving, die zou moeten bijdragen aan de kwaliteit van de voorzieningen (fietsenstalling) en aan een betere aansluiting op de hoofdwegenstructuur.

Airport

‘Voor de raad van Best staat voorop dat de vastgelegde grenzen van overlast voor Eindhoven Airport (geluid, fijnstof, CO2) niet worden overschreden. Ook moet de parkeeroverlast van de luchthaven een halt worden toegeroepen. Dit laatste geldt ook voor overlast van de snelwegen (A2, A58, Knooppunt Batadorp) die Best omringen.

Best telt 2660 bedrijven, waarvan 2/3 met één werknemer en in totaal 17.740 arbeidsplaatsen. Binnen Brainport zal de gemeente moeten bijdragen aan innovatieve (vernieuwende) oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd: energie, mobiliteit, veiligheid, gezondheid, voedsel. Ook zet Best zich in voor een ‘gezonde en toekomstbestendige agrarische sector, garanties voor dierenwelzijn en het voorkomen van schade aan de volksgezondheid’.

Onderwijs

‘Investeren in goed onderwijs is investeren in de toekomst,’ zo luidt een ander adagium in het gemeentelijk beleidsakkoord. Als prioriteit wordt genoemd, ‘het verder vormgeven van kindcentra en brede scholen’. Ook zal het zogenaamde integraal huisvestingsplan voor de scholen worden geactualiseerd. Speciale aandachtspunten: een kind naar een gewone school als dat kan; gaat naar speciaal onderwijs als intensieve begeleiding nodig is; kinderen zitten niet langdurig thuis; kinderen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben.

Er komt een nieuw tweejarig uitvoeringsprogramma voor kunst en cultuur. Van culturele organisaties wordt verwacht dat ze ook naar andere inkomstenbronnen zoeken dan overheidssubsidie.

Sociaal Domein

Om de tekorten op het Sociaal Domein terug te dringen, is besloten tot een pakket van (beheers)maatregelen. De opstellers van het akkoord zien hier ‘veel werk’ opdoemen. Forse inspanningen zijn ook nodig om de doelstellingen van de Jeugdwet te realiseren. Men stuurt aan op samenwerking van alle partijen rond  kind en gezin. En de regeldruk op professionals moet omlaag.

In Best doet zich het verschijnsel voor dat bij het aantrekken van de arbeidsmarkt, het aantal mensen in de bijstand nog minder afneemt dan het landelijk gemiddelde. Een extra reden om de toepassing van de Participatiewet (deelname van meer mensen aan de samenleving) grondig te bekijken.

Afvalbeleid

De gemeente Best wil voorop gaan bij de energietransitie, ‘het goede voorbeeld geven op dit gebied (gebouwen, openbare ruimte, sportcomplexen, eigen bedrijfswagens, inkoopbeleid, groene daken). Samen met Best Duurzaam zal worden gestreefd naar een ‘energiewinkel’.

Omdat dit een heet hangijzer is in Best, nemen we de paragraaf Afvalinzameling integraal over:

Het doel van het afvalbeleid is het optimaal hergebruik van grondstoffen. Komende jaren evalueren en monitoren we het beleid op de doelen en uitvoering. Daarbij betrekken we ook het aanbod van afval bij de milieustraat. Bij het evalueren van de uitvoering van beleid luisteren we nadrukkelijk naar tips en meningen van de inwoners. De evaluatie en de monitoring kan tot bijstelling van beleid en/of
uitvoering leiden. Daarbij zijn zowel bronscheiding als nascheiding mogelijk, als het maar bijdraagt aan de hoofddoelen. Het mag niet leiden tot lastenverzwaring voor de gemeente en inwoners en het moet voor bewoners acceptabel zijn.
Er zijn nu knelpunten in de afvalinzameling in uitvoering en communicatie. Voldoende reden om deze knelpunten snel op te lossen en ons, samen met onze inwoners, te herbezinnen voor de langere termijn. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties serieus.

Hoosbuien

Ook de klimaatverandering en (dientengevolge) de hoosbuien komen aan bod. De gemeenteraad opteert voor het ter plaatse bergen van de neerslag. Dit betekent: stimuleren van vergroening van privéterreinen en openbare ruimte ten koste van verstening.

De diversiteit van woningbouw krijgt eveneens speciale aandacht (voor jongeren, ouderen, zorgbehoevenden). De nieuwe wijk Aarle wordt ‘een visitekaartje voor Best en de regio’ genoemd. De uitbreiding is nu vastgesteld op 880 woningen.

Tenslotte: het Landschapsontwikkelingsplan Best uit 2005 wordt geactualiseerd.

4 Reacties op “Beleidsakkoord: Maatregelen om Best financieel gezond te houden – lastenverzwaring beperkt”

 • Leo Bisschops:

  Toch een beetje een open- deuren – festival!
  Veel zachte voornemens, ( van plan, onderzoeken, nadenken, overwegen….) weinig harde doelstellingen. Buiten de nieuwe afvalzak en de verhuizing van Bestwijzer naar het gemeentehuis natuurlijk.Tja…

 • D66 Best op Twitter: Wat wij van het coalitieakkoord van Best vinden laten we maandag weten!

  Openbare raadsvergadering (begint deze keer al om 18:30 uur). D66 behoort sinds de verkiezingen tot de oppositie. Verwachting dat het ‘Beleidsakkoord’ raadsbreed zal worden aanvaard, lijkt dus niet uit te komen. D66 reproduceert bij haar tweet een minuscuul bericht dat door het ED aan het akkoord is gewijd. Kan best pittige discussie worden.

 • Redactie:

  In het beleidsakkoord, waaraan opnieuw wordt gesleuteld, staat een opmerking over ‘het tegengaan van de verstening van privéterreinen’. Hoe? Als Maastricht, dat tegenover de vergroening een korting op de rioolbelasting stelt?

 • Er is een concept klaar van een herzien beleidsakkoord. Men kan het hier downloaden: https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/7/4/8/0/concept-beleidsakkoord-2018-2022.pdf

Reageer